2016-06-12

Ewidencje i rejestry

Sposób udostępniania:

 

Dane zawarte w rejestrach i ewidencjach są udostępniane według zasad określonych w ustawie o dostępie do informacji publicznej (na wniosek) z uwzględnieniem ograniczeń wynikających z ustawy o ochronie danych.
 

Ewidencje i rejestry

 1. Księga uczniów
 2. Ewidencja legitymacji szkolnych
 3. Ewidencja wydanych świadectw ukończenia szkoły i świadectw dojrzałości
 4. Ewidencja wydanych duplikatów świadectw ukończenia szkoły i świadectw dojrzałości
 5. Ewidencja pieczęci urzędowych i pieczątek
 6. Księga protokołów Rady Pedagogicznej
 7. Zarządzenia dyrektora szkoły
 8. Ewidencja druków ścisłego zarachowania
 9. Listy pracowników
 10. Rejestr wydawanych zaświadczeń o zdaniu egzaminu na stopień nauczyciel kontraktowego
 11. Rejestr wydawanych aktów nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela  kontraktowego
 12. Karta ewidencji czasu pracy
 13. Rejestr wydanych zaświadczeń
 14. Rejestr zamówień publicznych
 15. Dokumentacja finansowo-księgowa 
 16. Dokumentacja kadrowo-płacowa
 17. Księgi inwentarzowe
 18. Instrukcja organizacji i zakresu działania archiwum zakładowego

Zasoby archiwalne:

 1. Dzienniki lekcyjne
 2. Księgi arkuszy ocen
 3. Księgi protokołów egzaminów dojrzałości
 4. Księgi uczniów
 5. Księgi protokołów z posiedzeń Rady Pedagogicznej
 6. Zarządzenia Dyrektora Szkoły
 7. Akta osobowe pracowników
 8. Dokumentacja techniczna
 9. Ewidencja kart rowerowych i motorowerowych
 10. Dokumentacja dot. rekrutacji, organizacji i innych spraw.

Komórki prowadzące: sekretariat, dyrektor szkoły, kierownik gospodarczy, księgowość.

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się